OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC ABONENTÓW
I ICH PEŁNOMOCNIKÓW

W związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów obowiązujące w grupie kapitałowej KORBANK wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Państwa Danych KORBANK S.A. :

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: iod@korbank.pl lub adres pocztowy:

Jakie dane przetwarzamy?

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, numer PESEL,
nr i seria dokumentu tożsamości, numer NIP,

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane ?

  • wyrazisz zgodę – na podstawie art.6 ust.1 lit.a) RODO lub art.9 ust.2 lit.a) RODO
  • jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit.b) RODO
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na grupie KORBANK – art.6 ust.1 lit.c) RODO
  • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez grupę KORBANK lub przez stronę trzecią–art.6 ust.1 lit.f) RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Klient ma obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podanie w/w danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy.

Od kogo otrzymaliśmy Twoje dane?

Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem, Twoje dane otrzymaliśmy od Twojego mocodawcy.

Kim mogą być odbiorcy Twoich danych?

Administrator przewiduje możliwość udostępnienia Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców ( jeśli będziemy mieć ku temu podstawę prawną):

  • upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Organom Państwowym tj. Policji, Prokuraturze, Sądowi,Komornikom, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, itp.)
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  • kancelariom prawnym świadczące usługi prawne
  • podmiotom świadczącym usługi wsparcia informatycznego
  • podmiotom świadczące usługi sprzedażowe
  • podmiotom świadczące usługi windykacyjne
  • biurom informacji gospodarczej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw (lub organizacji) poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

  • Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
  • Dane księgowe, faktury, rachunki, rozliczenia – 5 lat od zakończenia okresu podatkowego.
  • Ustalenie, obrona, dochodzenie roszczeń – do 3 lat.
  • Archiwizacja dokumentów – 3 lat.

Gwarancja spełnienia przez KORBANK wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych:

  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  • dostępu – art. 15 RODO – możesz sprawdzić jakie Twoje dane są przetwarzane
  • sprostowania – art.16 RODO – jeśli Twoje dane ulegną zmianie, masz prawo je zaktualizować, jeśli Twoje dane są niekompletne i nieprawidłowe, masz prawo do ich sprostowania.
  • usunięcia – art.17 RODO – „ masz prawo do bycia zapomnianym”, pamiętaj jednak , że wykonywanie umowy nie będzie możliwe bez Twojej zgody. Nie będziemy mogli o Tobie zapomnieć jeśli będzie od nas wymagać tego prawo bądź nasz uzasadniony interes (ochrona przed roszczeniami).
  • ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO – jeśli uważasz że Twoje dane nie są nam potrzebne do realizacji umowy ale KORBANK potrzebuje ich dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez KORBANK czy Twoje żądanie jest uzasadnione
  • sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO – Masz prawo wnieść sprzeciw przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich interesów praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami w sposób wskazany przez nas wcześniej.
  • przenoszenia danych – art. 20 RODO – w Twoim imieniu przeniesiemy przetwarzane dane do innego Administratora

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w dowolnym co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Korbank do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl .

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, fakt posiadania statusu studenta lub osobą pracującą.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING

W związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów obowiązujące w grupie
kapitałowej KORBANK wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:


1. Administratorem systemu monitoringu jest Korbank S. A., ul. Fabryczna 16K, Wrocław.


2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.


3. Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku osób odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora Danych a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.


4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które są do tego uprawnione na
podstawie odrębnych przepisów prawa.


5. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni.


6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich
danych.


7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Organu Nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą : ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa ,tel. 22 531-03-00, email :kancelaria@uodo.gov.pl


8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@korbank.pl.