W dniu 21.04.2020 znaleźliśmy się na liście TOP15 w segmencie NC Focus.Jakie są kryteria kwalifikacji do NC Focus. Informacje ze strony: https://newconnect.pl/segmenty-rynku„Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

 1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 • średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.
 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASOani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W sytuacjach szczególnych, pomimo spełniania kryteriów i przesłanek określonych w zasadach kwalifikacji,  Zarząd Giełdy może postanowić o niezakwalifikowaniu akcji danego emitenta do segmentu NC Focus.”


займы на карту без процентов