Z przyczyn technicznych konkurs z dodaniem zdjęcia z dnia 21.10. zostaje anulowany. Poniższy regulamin dotyczy zadania konkursowego z dnia 24.10.2022. 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj podwójne zaproszenie na SCENA GROZY” (dalej „Regulamin konkursu”)
§ 1
DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj podwójne zaproszenie na SCENA GROZY” na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(53-677), przy ul. Nabycińskiej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP: 8971721120, REGON 020373926
c. „Administrator Danych Osobowych” – administratorem danych osobowych jest spółka Korbank Media
Cyfrowe Sp. z o.o., Nabycińska 19, Wrocław. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji konkursu. Każdy ma
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji celu. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d. „Nagroda Główna” – Podwójne zaproszenie na koncert SCENA GROZY o wartości 178 zł brutto.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma charakter regionalny i jest skierowany do abonentów z Wrocławia, rozpoczyna się on w
dniu 24.10.2022 r. i trwa do 25.10.2022 do godz. 23:59.
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest
grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Konkurs dostępny  w serwisie społecznościowym Facebook na oficjalnym profilu. Zgłoszenia do konkursu w serwisie
społecznościowym Facebook pod postem konkursowym.
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być osoba fizyczna,
powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polski.
5.W trakcie trwaniaKonkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.korbank.pl, oraz
wyrazić oświadczenie:
a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w konkursie „Wygraj podwójne zaproszenie na SCENA GROZY”
realizowanym przez Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o. i akceptuję warunki w nim zawarte.
b) Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
c) Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji mojego zgłoszenia
konkursowego.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane
dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze odpowiedzi. Nagrodę Główną otrzyma 2 uczestników. Wszystkie
zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.
5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Uczestnik udostępniając odpowiedź udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub
wykorzystanie wykonanego projektu przez KORBANK Media Cyfrowe z siedzibą we Wrocławiu (53-677),
przy ulicy Nabycińskiej 19, w szczególności publikację na stronie internetowej korbank.pl oraz profilu fb
firmy Korbank w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Uczestnik zobowiązany jest odebrać bilety do dnia 27.10.2022 do godz. 18:00, w przeciwnym wypadku prawo do biletu przechodzi na organizatora.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a. powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora
(zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 2 osoby, które stworzą
najlepszy, najciekawszy projekt w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwany dalej
„Zwycięzca”). Zwycięzca zajmujący 1 oraz 2 miejsce otrzyma podwójne zaproszenie.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności
wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród
Zwycięzcom. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody główne. W przypadku przesłania
dwóch identycznych odpowiedzi, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta odpowiedź, która
została nadesłane w terminie wcześniejszym.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§ 5
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24.10.2022.
§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest KORBANK Media
Cyfrowe Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w
celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania
nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu
(imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania adresu do
wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia
nagrody) przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.
§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników
w na oficjalnym profilu firmy KORBANK na Facebooku, na stronie internetowej www.korbank.pl w dniu
26.10.2022.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania
nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres
urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody.
3. Organizator wyda nagrody Zwycięzcom do dnia 27.10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania
nagrody.
4. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór
nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 12 godzin od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs – Wygraj podwójne zaproszenie na SCENA GROZY” na następujący adres: Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o., ul.
Nabycińska 19, 53-677 Wrocław lub w formie elektronicznej na następujący adres
e-mail: marketing@korbank.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej www.korbank.pl przez cały okres trwania
Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.