REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilety na FEN42” (dalej „Regulamin konkursu”)
§ 1
DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj bilety na FEN42” na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(53-677), przy ul. Nabycińskiej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP: 8971721120, REGON 020373926
c. „Administrator Danych Osobowych” – administratorem danych osobowych jest spółka Korbank Media
Cyfrowe Sp. z o.o., Nabycińska 19, Wrocław. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji konkursu. Każdy ma
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do
realizacji celu. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca abonentem Korbank
Media Cyfrowe Sp. z o.o. oraz/lub Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław
d. „Nagroda Główna” – Bilet na Galę FEN42 o wartości 120 zł brutto.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma charakter regionalny i jest skierowany do abonentów z Wrocławia, rozpoczyna się on w
dniu 11.10.2022 r. i trwa do 13.10.2022 do godz. 23:59.
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest
grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Konkurs dostępny  w serwisie społecznościowym Facebook na oficjalnym profilu. Zgłoszenia do konkursu w serwisie
społecznościowym Facebook pod postem konkursowym.
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być osoba fizyczna,
powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz pracownicy Organizatora. W trakcie trwania
Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.korbank.pl, oraz
wyrazić oświadczenie:
a) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w konkursie „Wygraj bilety na FEN42”
realizowanym przez Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o. i akceptuję warunki w nim zawarte.
b) Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
c) Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji mojego zgłoszenia
konkursowego.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane
dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze odpowiedzi. Nagrodę Główną otrzyma 5 uczestników, z czego 2
najlepsze odpowiedzi otrzymają podwójne wejściówki, a 3 kolejne miejsca pojedynczy bilet. Wszystkie
zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.
5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Uczestnik udostępniając odpowiedź udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub
wykorzystanie wykonanego projektu przez KORBANK Media Cyfrowe z siedzibą we Wrocławiu (53-677),
przy ulicy Nabycińskiej 19, w szczególności publikację na stronie internetowej korbank.pl oraz profilu fb
firmy Korbank w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
8. Uczestnik zobowiązany jest odebrać bilety w dniu 14.10.2022 do godz. 18:00.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a. powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora
(zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 2 osoby, które stworzą
najlepszy, najciekawszy projekt w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwany dalej
„Zwycięzca”). Zwycięzca zajmujący 1 oraz 2 miejsce otrzyma podwójny bilet na Galę FEN42.
Dodatkowo Organizator wybierze 3 osoby, które otrzymają, za zajęcie miejsc od 3 do 5., pojedynczy
bilet na Galę FEN42.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności
wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród
Zwycięzcom. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych
czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody główne oraz 3 nagrody dodatkowe. W przypadku przesłania
dwóch identycznych odpowiedzi, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta odpowiedź, która
została nadesłane w terminie wcześniejszym.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§ 5
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 11.10.2022.
§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest KORBANK Media
Cyfrowe Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w
celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania
nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu
(imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania adresu do
wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia
nagrody) przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.
§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników
w na oficjalnym profilu firmy KORBANK na Facebooku, na stronie internetowej www.korbank.pl w dniu
14.10.2022.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania
nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres
urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody.
3. Organizator wyda nagrody Zwycięzcom w dniu 14.10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania
nagrody.
4. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór
nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 12 godzin od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs – Wygraj bilety na FEN42” na następujący adres: Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o., ul.
Nabycińska 19, 53-677 Wrocław lub w formie elektronicznej na następujący adres
e-mail: marketing@korbank.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej www.korbank.pl przez cały okres trwania
Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.