||Wyniki Finansowe i Prognozy
Wyniki Finansowe i Prognozy2013-03-07T11:45:28+01:00

Poniżej zamieszczono wyniki finansowe spółki Korbank S.A. za lata 2006-2009, szacunki za 2010 r. oraz prognozy finansowe na 2011 r. będące wyrazem jej dynamicznego rozwoju. Dane w (zł).

21lut2011-wyniki-finansowe-wykres1

S – szacunki, P – prognozy
Źródło: Spółka

Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia:

  • Prognoza wyników uwzględnia pozyskanie przez Emitenta kapitału w wysokości 1 051 tys. zł brutto w ramach emisji akcji serii C i D.
  • Prognozowany wzrost przychodów do 3 800 tys. zł w 2011 r. wynika z planowanegowzrostu ilości klientów Spółki dla obecnie istniejących usług, tj. usługi sieci multimedialne dla klientów indywidualnych (świadczone za pomocą spółki zależnej Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o.), outsourcing internetowy dla klientów biznesowych oraz cyfrowej telewizji kablowej w ramach platformy Avios dla operatorów internetowych, a także z wprowadzenia nowych usług tj. usługi Inteligentny Budynek i Monitoring Miejski.
  • Prognoza zakłada utrzymanie bieżącej dynamiki pozyskiwania nowych klientówdla świadczonych obecnie usług. W odniesieniu do usług cyfrowej telewizji kablowej Avios Spółka zakłada ich sprzedaż do końca 2012 r. do co najmniej 40 operatorów internetowych.
  • Wzrost liczby klientów Spółka zamierza osiągnąć poprzez ekspansję terytorialną własnych sieci telekomunikacyjnych, a także w oparciu o wzmocnienie działań marketingowo sprzedażowych, zwiększających rozpoznawalność.
  • W związku z realizacją planowanych projektów tj. Inteligentny Budynek oraz Monitoring Miejski Emitent będzie inwestował w urządzenia niezbędne do  świadczenia usług Inteligentnego Budynku oraz Monitoringu Miejskiego.
  • Prognoza zakłada rozwój Spółki w oparciu o wzrost organiczny i nie zakłada dokonania akwizycji ze strony Emitenta.
  • Prognoza nie zakłada pozyskania środków unijnych, o które Spółka aplikuje.

Prognozy wyników Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia nadzwyczajne.