||Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie2021-06-02T11:50:12+02:00

Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając napodstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28.06.2021 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

W załącznikach:

 KOR – struktura kapitału zakładowego

 KOR – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021 + projekty uchwał

 KOR – projekty uchwał ZWZ za 2021 plus instrukcja do głosowania

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE KORBANK S.A.