Struktura Przychodów

Struktura Przychodów2013-03-07T11:42:42+01:00

W ostatnich okresach Korbank S.A. rozwijał się bardzo dynamicznie, czego odzwierciedleniem są dane zawarte w poniższej tabeli. Dane w (tys. zł).

15lut2011-struktura-przychodow-tabela1

* w porównaniu do III Q 2009 r.
Źródło: Emitent

W analizowanym okresie Spółka odnotowała ponad 40% wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem z 1 991,95 tys. zł w 2007 r. do 2 795,63 tys. zł na koniec 2009 r. Dynamiczny wzrost przychodów z jednej strony wynikał z ciągłego rozszerzania zasięgu własnych sieci telekomunikacyjnych, a z drugiej strony z intensyfikacji działań sprzedażowych podejmowanych przez Spółkę i zorientowanych na jak najwyższe wysycenie klientów (korzystanie z usług Spółki) na danym obszarze. Ponadto Spółka w marcu 2010 r. wdrożyła do oferty usługowej cyfrową telewizję kablową HD w ramach platformy Avios, co w znaczącej mierze będzie miało wpływ na dynamikę osiąganych przychodów ze sprzedaży ogółem w przyszłości.

Przychody ze sprzedaży usług sieci multimedialnych dla klientów indywidualnych wzrosły z 1 238,71 tys. zł w 2007 r. do 1 768,70 tys. zł (CAGR=19,49%). Warto zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie usługi dla klientów indywidualnych miały największy udział w strukturze rodzajowej przychodów Emitenta. Najniższy poziom usługi te osiągnęły na koniec 2008 r. (56,53% przychodów ze sprzedaży usług), największy zaś na koniec 2009 r. (64,63% przychodów ze sprzedaży usług). Ponadto średnio roczne tempo wzrostu przychodów z tego rodzaju usług (CAGR=19,49%) było większe niż średnio roczne tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem (CAGR=18,47%).

Drugim głównym źródłem osiąganych przez Emitenta przychodów są usługi outsourcingu internetowego dla klientów biznesowych, które wzrosły z 752,23 tys. zł w 2007 r. do 968,02 tys. zł na koniec 2009 r. (CAGR=13,44%). Usługi dla klientów biznesowych odpowiadały za 37,78%, 43,47% i 35,37% przychodów ze sprzedaży usług Spółki w okresie lat 2007-2009. Wartość przychodów generowanych przez usługę outsourcingu internetowego w 2009 r. było wyższa o 28,69% w stosunku do poziomu z 2007 r.

Wyżej wskazane historyczne tendencje pozwalają sądzić, że w przyszłości rozwój Spółki utrzyma się na dalszym dynamicznym poziomie. Potwierdzeniem tej analizy są dane za trzy kwartały 2010 roku. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 r., w okresie trzech kwartałów 2010 r. przychody ze sprzedaży ogółem Spółki wzrosły o 11,65%. W okresie tym wartość przychodów z tytułu usług sieci multimedialnych dla klientów indywidualnych wyniosła 1 342,03 tys. zł (wzrost o 3,52% w stosunku do analogicznego okresu z 2009 r.), natomiast przychody ze sprzedaży usług dla klientów biznesowych wyniosły 843,67 tys. zł (wzrost o 18,00% w stosunku do analogicznego okresu z 2009 r.).

Emitent w marcu 2010 r. rozszerzył wachlarz oferowanych usług o ofertę dedykowaną dla operatorów internetowych – usługę cyfrowej telewizji kablowej HD. Konieczność zmiany sygnału z analogowego na cyfrowy, atrakcyjność cenowa oraz popularyzacja internetowej TV pozwalają sądzić, iż rozszerzenie oferty Emitenta o nową usługę wpłynie korzystanie na dynamikę osiąganych przychodów w przyszłości, co z kolei powinno mieć pozytywne przełożenie na osiągane w kolejnych okresach wyniki finansowe.