Strategia Rozwoju2013-03-07T11:43:27+01:00

Rynek telekomunikacyjny w Polsce znajduje się obecnie w fazie permanentnego rozwoju. Jednak zdecydowanie bardziej dynamiczne tendencje, z uwagi na opóźnienia rozwoju w stosunku do zagranicznych rynków, obecne są w segmencie dostępu do Internetu i transmisji danych, w ramach których Emitent prowadzi działalność. Co więcej, Korbank S.A., będąc inicjatorem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze sieci telekomunikacyjnych, wywiera istotny wpływ na krajową branżę usług szerokopasmowego dostęp do Internetu w szczególności poprzez podejmowanie innowacyjnych projektów, które związane są z ideą informatyzacji społeczeństwa.

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada utrzymanie silnej pozycji rynkowej na obszarze województwa dolnośląskiego, przy jednoczesnym zwiększaniu skali działalności. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:

I. Ekspansja terytorialna nowych sieci,
II. Wzmocnienie działań marketingowo-sprzedażowych,
III. Sprzedaż usług platformy telewizyjnej Avios,
IV. Realizacja projektu Światłowodowa Sieć Multimedialna,
V. Realizacja projektu Inteligentny Budynek,
VI. Realizacja projektu Monitoring Miejski.

Zgodnie z zamiarami Emitenta pierwsze cztery cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji i będą wykonywane w sposób ciągły, z kolei cel piąty i szósty znajduje się na etapie testów i ich końcowa realizacja przypadać będzie na lata 2011-2012

  • Ekspansja terytorialna nowych sieci

Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie udziału w rynku telekomunikacyjnym w segmencie dostępu do Internetu poprzez ciągłą ekspansję geograficzną do innych, starannie wyselekcjonowanych miast. Niezależne analizy wskazują, iż na mapie dostępu do Internetu na terenie naszego kraju istnieją tzw. „białe plamy” na obszarze, których monopol ma jedna firma, narzucająca bardzo wysokie ceny za stosunkowo niską jakość świadczonych usług. Dla Korbank S.A. takie miejsca są idealnym polem do dalszego rozwoju terytorialnego własnych sieci. Spółka planuje realizację powyższego celu poprzez następujące działania:

  • Akwizycje istniejących podmiotów

Korbank S.A. zakłada możliwość otwierania lokalnych oddziałów, przejmując w regionie niewielkie podmioty spełniające określone predefiniowane warunki. Będą to przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, których lokalizacja, a przede wszystkim ilość obsługiwanych klientów poprzez własne sieci telekomunikacyjne (ok. 1 000 odbiorców) stanowić będzie o dużym potencjale rozwojowym danego rynku. Zintegrowanie sieci telekomunikacyjnej przejmowanego podmiotu z siecią Korbank S.A. doprowadzi do osiągnięcia wymiernych korzyści, którymi w tym wypadku będzie nie tylko wzrost przychodów ze sprzedaży, ale również zwiększenie zasięgu terytorialnego Emitenta.

  • Budowa nowych sieci

Emitent zakłada ekspansję geograficzną prowadzonej działalności budując nowe sieci światłowodowe na osiedlach. Tak jak w przypadku akwizycji, nadrzędnym warunkiem określającym opłacalność inwestycji będzie odpowiednia lokalizacja, która w tym wypadku powinna gwarantować możliwość podłączenia do sieci telekomunikacyjnej ponad 2 000 mieszkań skupionych na danym osiedlu. Ponadto warto zaznaczyć, że budowa nowych sieci jest dominującym działaniem Spółki, które zwiększa zasięg terytorialny sieci telekomunikacyjnych Emitenta.

Emitent ma świadomość, że sieć światłowodowa jest obecnie jednym z najefektywniejszych mediów telekomunikacyjnych, dlatego wszystkie prowadzone inwestycje będą oparte na technologii światłowodowej. Wybudowanie sieci w tej technologii zapewnia wyraźną jakościową przewagę nad konkurencją, która do przesyłania sygnału internetowego w znaczącej większości wykorzystuje kable miedziane.

Budowa nowych sieci światłowodowych od podstaw jest procesem wymagającym posiadania odpowiedniej wiedzy oraz zaplecza organizacyjno-technicznego. Ponadto Emitent posiadając niezbędne doświadczenie zebrane w czasie prowadzonej działalności ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie do przeprowadzania skomplikowanych projektów tworzenia nowych sieci światłowodowych.

Niezbędnym elementem budowy nowych sieci telekomunikacyjnych jest sam kabel światłowodowy (jednomodowy, wielkowłóknowy) o długości odpowiedniej do wielkości budowanej sieci. Miejscem zaciągnięcia przewodów jest kanalizacja, która może być budowana przez Spółkę i później staje się jej własnością. Drugim rozwiązaniem jest ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej już kanalizacji teletechnicznej, która w tym wypadku jest przedmiotem dzierżawy. Z uwagi na oszczędność przestrzeni oraz niższych kosztów inwestycji, strategia rozwoju Korbank S.A. zakłada wynajem wybudowanych wcześniej kanalizacji. Z tego powodu całość projektu musi być wnikliwie przemyślana i odpowiednio zaplanowana pod kątem możliwości skorzystania z wybudowanych już kanalizacji telekomunikacyjnych. Aby umożliwić eksploatację ułożonych kabli światłowodowych w dalszej kolejności niezbędne jest ich połączenie oraz wykonanie odpowiedniego wyjścia z powstałej magistrali przewodów do węzłów ulokowanych w budynkach. Ostatnim etapem budowy nowej sieci telekomunikacyjnej jest zakup i instalacja odpowiednich urządzeń, takich jak: konwertery, przełączniki oraz routery szkieletowe. Tak powstała sieć jest gotowa do użytku i świadczenia przez Emitenta kompleksowych usług sieci multimedialnych oraz outsourcingu internetowego, a także telewizji cyfrowej HD w ramach platformy Avios.

Pomyślne zrealizowanie planów ekspansji terytorialnej Emitenta pozwoli na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej nie tylko w obszarze lokalnego rynku telekomunikacyjnego, w obszarach których Emitent jest obecny, ale również znacząco zwiększy znaczenie Korbank S.A. w obrębie całego kraju. Wykorzystywana przez Emitenta technologia daje możliwość zaoferowania usług najwyższej jakości przy akceptowalnej  dla końcowego odbiorcy cenie.

  • Wzmocnienie działań marketingowo-sprzedażowych

Zamiarem Emitenta jest ciągłe wzmacnianie działań marketingowo-sprzedażowych, co w następstwie przyczyni się do wzrostu świadomości marki Korbank i w dalszej kolejności pozyskania nowych klientów indywidualnych oraz biznesowych. Polityka marketingowa Korbank S.A. opierać się będzie o organizowanie w różnych odstępach czasu profesjonalnych kampanii reklamowych wszystkich świadczonych usług z wykorzystaniem m.in. social media (serwisy społecznościowe), lokalnych rozgłośni radiowych oraz prasy zlecając powyższe zadania fachowej agencji marketingowej. Osiągnięcie wyznaczonych celów marketingowych pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki w oparciu o zakres prowadzonej działalności, czyli świadczenia kompleksowych usług w formie sieci multimedialnych, outsourcingu internetowego, a także usług cyfrowej telewizji kablowej w ramach platformy Avios. Intensyfikacja działań sprzedażowych Spółki przewiduje także otwarcie nowych punktów informacyjnych, dla których przewidzianą lokalizacją będą największe centra handlowe, skupione na obszarze istniejących sieci telekomunikacyjnych Emitenta.

  • Sprzedaż usług platformy telewizyjnej Avios

Istotnym krokiem Emitenta podjętym w 2010 r. było opracowanie i wdrożenie usługi cyfrowej telewizji kablowej HD w ramach platformy Avios. Oferta w ramach tej platformy skierowana jest do innych operatorów internetowych, którzy w wyniku podpisanej umowy z Emitentem będą mieli możliwość świadczenia na własnych sieciach telekomunikacyjnych usługi cyfrowej telewizji trzeciej generacji. W wyniku takiego rozwiązania końcowymi odbiorcami usługi w ramach platformy Avios będą klienci obsługiwani przez innych operatorów internetowych.

W rezultacie pomyślnego wdrożenia usług cyfrowej telewizji kablowej HD w ramach platformy Avios, Emitent do końca 2010 r. sprzedał usługi do 4 operatorów internetowych. Ostrożne przewidywania Korbank S.A. pozwalają sądzić, że w niedalekiej przyszłości sprzedaż usług cyfrowej telewizji HD w oparciu o platformę Avios stanie się istotnym źródłem przychodów ze sprzedaży dla Emitenta, prognozując pozyskanie ok. 40 operatorów internetowych do końca 2012 r.

  • Realizacja projektu Światłowodowa Sieć Multimedialna

Istotnym elementem strategii jest ciągła realizacja projektu Światłowodowa Sieć Multimedialna, co bezpośrednio wpływa na pozyskanie nowych klientów Spółki, zwiększając jednocześnie ich lojalność wobec Emitenta. Pomyślne wdrożenie niniejszego projektu wzmacnia pozycję konkurencyjną Emitenta na rynku telekomunikacyjnym i w naturalny sposób powiększa skalę działalności Korbank S.A.

  • Realizacja projektu Inteligentny Budynek

Istotnym elementem strategii Emitenta jest także dywersyfikacja oferty usługowej Spółki, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu Inteligentny Budynek.  W trzecim kwartale 2010 r. projekt znajduje się w fazie testów. Następuje wykonywanie pilotażowego projektu, którego wyniki zostaną zaimplementowane do komercyjnej sprzedaży usług Inteligentnego Budynku. Poszerzona oferta Spółki będzie umożliwiać kompleksowe i efektywne zarządzanie domem lub biurem i podzielana zostanie na usługi dla klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych.

  • Realizacja projektu Monitoring Miejski

Realizacja założeń dywersyfikacji oferty usługowej Emitenta zostanie osiągnięta także poprzez finalizację projektu Monitoring Miejski. Spółka planuje ukończenie niniejszego projektu, którego główną korzyścią będzie bezpośredni podgląd wybranego miejsca lub osiedla na ekranie telewizora bądź monitora odbiorcy usługi. Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent negocjuje z wrocławskim oddziałem Telewizji Polskiej S.A. warunki wykorzystania powyższego projektu w bieżących relacjach telewizyjnych.