||Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie2018-05-30T15:10:36+00:00

Walne Zgromadzenie

Zarząd spółki KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińskiej 19.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 KOR – struktura kapitalu zakladowego

 KOR – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2018 + projekty uchwał

 KOR – projekty uchwał ZWZ za 2018 plus instrukcja do głosowania